FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Zgodnie z regulaminem SPEKTRUM: „okres realizacji projektu nie może kończyć się później niż w dniu 31 grudnia 2022 roku”, przy czym usługa niwelująca negatywne skutki pandemii SARS-CoV-2 ma charakter doraźny i powinna bezpośrednio wspierać przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji, która zaistniała w wyniku epidemii. Zakres merytoryczny usługi powinien przekładać się na aktualną kondycję firmy, zaś sama usługa ma rozwiązywać problem spowodowany bezpośrednio przez wpływ pandemii.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 773) może być udzielana (zakontraktowana) najpóźniej do 31 grudnia 2020 roku.

Tak, przy czym konieczne jest złożenie dwóch osobnych wniosków.

Przykład: przedsiębiorstwo produkcyjne w wyniku pandemii znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej i zamierza skorzystać z specjalistycznej usługi doradczej niwelującej jej negatywne skutki w zakresie audytu reorganizacyjnego i opracowania strategii antykryzysowej. W kolejnym etapie przedsiębiorstwo będzie miało możliwość aplikowania o grant rozwojowy w celu wdrożenia proponowanych założeń – przykładowo wdrożenia innowacji produktowej. Komisja Oceny Wniosków porównuje zawarte w nich usługi – nie mogą się one powielać w obu złożonych wnioskach.

Grant na usługi niwelujące negatywne skutki pandemii SARS-CoV-2 jest zatem pierwszym etapem wdrożenia zmian. Stanowi pomoc doraźną, która jest związana bezpośrednio z aktualną sytuacją firmy. Grant na usługi rozwojowe dotyczy kolejnego etapu wdrażania zmian.

Bez względu na rodzaj usługi nie mogą mieć one charakteru ciągłego, lub być związanymi ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca ma prawo wybrać wykonawcę z bazy Instytucji Otoczenia Biznesu znajdującej się na stronie internetowej arp.gda.pl/spektrum. Istnieje zatem możliwość porównania i zweryfikowania cen danej usługi w konkretnym zakresie u różnych podmiotów akredytowanych.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 – „Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności”.

Cena usługi musi być zatem adekwatna zarówno do średnich cen, jak i szacunkowego nakładu pracy, zdolności finansowo-organizacyjnych firmy, ale i skali działalności danego przedsiębiorstwa. Wszystkie czynniki będą podlegały weryfikacji na etapie oceny wniosku.

Przedsiębiorstwo przed aplikowaniem o grant musi obligatoryjnie przejść badanie wstępne, podczas którego są weryfikowane kryteria dostępu oraz zakres planowanego przedsięwzięcia. Na tym etapie konsultant wskazuje, który rodzaj pomocy jest zasadny dla danego działania. W większości przypadków rekomendowany jest udział w preaudycie – pogłębionym badaniu, które wspiera przedsiębiorców w określeniu bardzo szczegółowego zakresu działań w ramach projektu. Pozwala to również na precyzyjne określenie potrzeb, co przekłada się na finalny koszt realizacji usługi doradczej.

W sytuacji wniosków o udzielenie grantów, w przypadku których istnieje wątpliwość dotycząca zasadności potrzeby usługi doradczej, jej zakresu bądź wyceny, Komisja Oceny Wniosków może rekomendować wnioskodawcy uczestnictwo w bezpłatnym preaudycie, jeżeli takiego  wcześniej nie przeszedł w ramach projektu. Brak zgody na uczestnictwo w sugerowanym przez Komisję Oceny Wniosków preaudycie może skutkować negatywną oceną wniosku ze względu na niespełnienie obligatoryjnego kryterium merytorycznego związanego z uzasadnieniem i wykazaniem racjonalności wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie z zał.4 do regulaminu (kryteria wyboru projektów w ramach konkursu SPEKTRUM): „weryfikacji podlega, czy wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem są uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania.

Przez uzasadnione należy rozumieć, iż są potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane i zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym przedsięwzięciem.”

Konieczne jest przedstawienie dokładnego zakresu merytorycznego w przełożeniu na konkretną sytuację danego podmiotu aplikującego. Ogólne opisy usług bez odpowiedniego dostosowania ich do typu działalności (również w zakresie nakładu pracy, czy ilości godzin niezbędnych do realizacji poszczególnych etapów działań) nie będą traktowane, jako te, które bezpośrednio przełożą się na poprawę sytuacji i konkurencyjność tejże firmy.

„Za kwalifikowalne będą uznane koszty zakupu kompleksowych specjalistycznych usług doradczych, świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, odpowiadających tematycznie obszarom i podobszarom ujętym w bazie IOB, pod warunkiem, iż takie usługi nie mają charakteru ciągłego, nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama”.

W otwartym katalogu usług doradczych oraz wstępnym katalogu specjalistycznych usług doradczych dla MSP dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 osobny dział dotyczy technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Zgodnie z założeniami, kwalifikowana jest usługa doradcza w zakresie wykonania rozwiązania ICT, dlatego też istnieje możliwość uzyskania wsparcia na analizę przedwrożeniową rozwiązania, nie zaś na samo wdrożenie.

Stworzenie strony internetowej, aplikacji, systemu informatycznego jest zatem wydatkiem NIEKWALIFIKOWANYM.

Tak, Komisja Oceny Wniosków weryfikuje aplikację zgodnie z załącznikiem nr 4 do regulaminu konkursu (Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu SPEKTRUM).

Jeśli pojawi się wątpliwość dotycząca zasadności potrzeby usługi doradczej, jej zakresu bądź wyceny, Komisja Oceny Wniosków może rekomendować wnioskodawcy uczestnictwo w bezpłatnym preaudycie, jeżeli takiego projektu wcześniej nie przeszedł. Komisja może również prosić o dodatkowe uzasadnienia.

W sytuacji kiedy usługa nie będzie ewidentnie dotyczyła grupy usług doradczych niwelujących negatywne skutki pandemii SARS-CoV-2, istnieje możliwość obniżenia dofinansowania do poziomu 50 proc., tak jak w przypadku usług rozwojowych.

Przykład: przedsiębiorstwo spełnia kryterium spadku obrotów, planuje skorzystanie z grantu w celu przeprowadzenia usługi doradczej w zakresie „Opracowania raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – doradztwo w zakresie opracowania raportu potrzebnego w przypadku inwestycji infrastrukturalnych przedsiębiorstwa”. Przedsiębiorstwo pomimo, iż spełnia finansowe kryterium dostępu dotyczącego spadku obrotów nie może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 95 proc. ceny usługi, ponieważ bez względu na aktualną sytuację epidemiologiczną jest prawnie zobligowane do przygotowania takiego raportu. Jeśli zatem firma ubiegałaby się o grant niwelujący negatywne skutki pandemii SARS-CoV-2 to przedsiębiorca otrzymałby maksymalne wsparcie w wysokości 50 proc. ceny.

Usługa doradcza niwelująca negatywne skutki pandemii SARS-CoV-2 musi być związana przyczynowo-skutkowo oraz organizacyjnie bezpośrednio z aktualną sytuacją gospodarczą.

Agencja Rozwoju Pomorza jako operator naboru jest jedynym dysponentem informacji na temat poziomu wykorzystania alokacji w ramach naboru.

Zgodnie z regulaminem: „Dofinansowanie w ramach dostępnej alokacji uzyskują projekty, które spełniły wszystkie kryteria obligatoryjnej oceny merytorycznej. Na liście rankingowej wnioski są uszeregowane według liczby przyznanych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów rozstrzygających, zgodnie z kolejnością złożenia wniosku o udzielenie grantu. Lista ocenionych wniosków z wyróżnieniem projektów, które otrzymały dofinansowanie, zatwierdzona przez Zarząd ARP w drodze uchwały, jest publikowana na stronie internetowej arp.gda.pl nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu wraz z informacją o pozostałej w ramach konkursu alokacji”.

W celu bieżącej weryfikacji ilości podmiotów, które otrzymały dofinansowanie należy na bieżąco monitorować ogłoszenia na powyższej stronie internetowej. Jest to jedyne i rzetelne źródło informacji dotyczących poziomu wykorzystania alokowanych środków.

W sytuacji, kiedy pula alokowanych środków będzie na niskim poziomie, na stronie arp.gda.pl zostanie opublikowany stosowny komunikat.

Warunkiem przekazania grantobiorcy dofinansowania jest złożenie do Agencji spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i finansowe wniosku o płatność wraz z załącznikami. Termin dokonania zwrotu jest uzależniony przede wszystkim od poprawności składanych przez grantobiorcę dokumentów rozliczeniowych. Wykaz dokumentów niezbędnych do rozliczenia znajduje się w par. 9 (Wnioski o płatność i rozliczanie projektu) umowy o powierzenie grantu.

Do wniosku o płatność należy załączyć protokół odbioru specjalistycznej usługi doradczej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wniosku o płatność. Agencja  dokonuje weryfikacji zakresu zrealizowanej usługi z protokołem. Jednocześnie podobnie – jak wszystkie działania przedsiębiorcy – mogą one podlegać rutynowym kontrolom na przykład Urzędu Skarbowego.

Pytania i odpowiedzi dla MSP

Tak, przedmiotem projektu SPEKTRUM jest stworzenie regionalnego, kompleksowego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla mikroprzedsiębiorstw, a także małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie pomorskim.

SUD, czyli specjalistyczna usługa doradcza świadczona przez firmę doradczą z bazy akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu, odpowiadająca tematycznie obszarowi i podobszarowi ujętemi w bazie IOB, pod warunkiem, iż taka usługa nie ma charakteru ciągłego i nie jest związana ze zwyczajnie ponoszonymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak ciągłe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub promocyjno-reklamowe.

Wykonawca specjalistycznej usługi doradczej powinien zostać wybrany przed złożeniem wniosku o udzielenie grantu. Umowa z Instytucją Otoczenia Biznesu może zostać zawarta najszybciej dzień po złożeniu wniosku (dotyczy przypadku udzielenia grantu na zakup usługi doradczej w ramach tzw. rozporządzenia GBER).

Wnioskodawca dokonuje wyboru wykonawcy specjalistycznej usługi doradczej z bazy IOB umieszczonej na stronie internetowej arp.gda.pl/spektrum, kierując się jego możliwościami technicznymi oraz doświadczeniem badawczym i wdrożeniowym, a także mając na względzie racjonalny stosunek jakości do oferowanej ceny usługi. Cena usługi nie może być zawyżona w stosunku do średnich cen lub stawek rynkowych i powinna spełniać wymóg uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Stosunek wielkości nakładów do planowanych rezultatów będzie podlegał weryfikacji na etapie oceny wniosku o udzielenie grantu.

Tak, można wybrać kilka obszarów.

Agencja Rozwoju Pomorza przeznacza na konkurs następujące kwoty:

  • w pierwszym naborze wniosków (2020) 11 mln zł; z tej kwoty na dofinansowanie zakupu specjalistycznych usług doradczych niwelujących skutki pandemii COVID-19 skierowana będzie kwota 8 470 tys. zł, z kolei na zakup specjalistycznych usług doradczych skierowana będzie kwota 2 530 tys. zł;
  • w drugim naborze wniosków (2021) 3,5 mln zł;
  • w trzecim naborze wniosków (2022) 5 mln zł.

W przypadku dużej liczby wniosków ARP zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w celu wsparcia większej ich liczby.

Konkurs kierowany jest do dwóch typów wnioskodawców planujących zakup specjalistycznych usług doradczych:

Grupa A – wnioskodawców zdefiniowanych jako podmioty poszkodowane na skutek pandemii COVID-19, spełniające kryterium spadku przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów o co najmniej 20 proc. w okresie wybranych trzech kolejnych miesięcy w 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 (wartość skumulowana). W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność od 1 stycznia 2020, porównać należy przychody z wybranych trzech miesięcy (gdzie pierwszy możliwym miesiącem przyjętym do analizy jest kwiecień) z przychodami odnotowanymi od stycznia do marca w 2020 roku.

Grupa B – wnioskodawców niespełniających powyższego kryterium.

Nie przewiduje się zmian regulaminu w tym zakresie.

W roku 2020:

Tak, nabór będzie aktywny do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do 30 listopada 2020.

W roku 2022: Nabór będzie trwał do wyczerpania alokacji.

Tak, kolejny konkurs będzie miał osobną pulę środków.

Pytania i odpowiedzi dla IOB

Referencje są dokumentem, na podstawie którego badana jest zgodność przedmiotu działalności IOB z zakresem usług doradczych, jakie zamierza świadczyć na rzecz MSP. Kryterium jest weryfikowane na podstawie dokumentów: referencji lub faktur, potwierdzających wykonanie minimalnie trzech specjalistycznych usług doradczych z danego obszaru wymienionego w katalogu usług doradczych w ciągu pięciu lat poprzedzających datę starania się o akredytację. Dokumenty te nie są publikowane na stronach Agencji Rozwoju Pomorza.

Jeżeli niezbędne jest rozszerzenie zakresu akredytacji o nowe obszary usług doradczych, wystarczy dostarczyć trzy referencje z nowego, wskazanego obszaru z pismem przewodnim. Nie trzeba składać ponownie formularza akredytacji.

O akredytację może ubiegać się jedynie Instytucja Otoczenia Biznesu. Zgodnie z definicją zawartą w regulaminie akredytacji jest to podmiot – bez względu na formę prawną, który prowadzi działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, posiada bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MSP. To podmiot, który oferuje przedsiębiorstwom pomoc związaną z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem działalności biznesowej. Na zlecenie grantobiorcy świadczy specjalistyczną usługę doradczą objętą wsparciem w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.

Skany dokumentów powinny posiadać parafki na każdej ze stron, powinny być podpisane przez osobę upoważnioną – w sposób czytelny lub z użyciem pieczątki imiennej oraz opatrzone datą sporządzenia. Wszystkie kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.

Tak, referencje mogą pochodzić od przedsiębiorstwa na rzecz którego wykonano usługę doradczą na przykład w ramach umowy zlecenie.

Tak, opis podmiotu ma dostarczyć informacji na temat rodzaju i zakresu oferowanych przez IOB specjalistycznych usług doradczych.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku grantowego są przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (GBER), należący do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), posiadający siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Jeżeli NGO prowadzi działalność gospodarczą potwierdzoną wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS lub CEIDG, może korzystać z grantów w systemie SPEKTRUM.

Jeżeli NGO chciałoby znaleźć się w bazie SPEKTRUM jako IOB, musi spełniać warunki definicji zwartej w regulaminie akredytacji. IOB jest to podmiot – bez względu na formę prawną, który prowadzi działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MSP. To podmiot, który oferuje przedsiębiorstwom pomoc związaną z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem działalności biznesowej. Na zlecenie grantobiorcy świadczy specjalistyczną usługę doradczą objętą wsparciem w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.

Formularz akredytacji w jednym egzemplarzu oraz dokumenty potwierdzające wykonanie trzech specjalistycznych usług doradczych w postaci papierowej należy składać od dnia ogłoszenia do dnia odwołania (nabór ciągły) w godzinach od 8 do 15 od poniedziałku do piątku w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk. Wszystkie dokumenty należy wypełnić maszynowo w języku polskim, natomiast formularz internetowy z danymi IOB (tzw. wizytówka) przeznaczonymi do umieszczenia w internetowej bazie specjalistycznych usług doradczych należy wypełnić elektronicznie za pośrednictwem strony arp.gda.pl/spektrum.

Zgodność przedmiotu działalności IOB z zakresem obszaru usług doradczych, jaką zamierza świadczyć na rzecz przedsiębiorstw, będzie weryfikowana na podstawie dokumentów: referencji lub faktur, potwierdzających wykonanie minimalnie trzech specjalistycznych usług doradczych z danego obszaru wymienionego w katalogu usług doradczych w ciągu pięciu lat poprzedzających datę starania się o akredytację. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli IOB nie jest wstanie wykazać się wykonaniem trzech specjalistycznych usług doradczych, może wskazać, że zatrudnia na umowę o pracę, umowę zlecenie lub kontrakt B2B osoby, które wykonały w ciągu pięciu lat od daty starania się o akredytację trzy specjalistyczne usługi doradcze z danego obszaru.

Akredytacja została udzielona w obszarze finanse. W dołączonej wizytówce wskazuje się natomiast opis podmiotu, który będzie wskazywał zakres oferowanych usług w obszarze finanse. Informacje wskazane w opisie podmiotu będą publikowane na stronie www.arp.gda.pl/spektrum.

Tak, jest taka możliwość pod warunkiem, że firma doradcza spełnia definicję Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) zwartą w regulaminie akredytacji oraz przejdzie przez proces akredytacji w obszarze specjalistycznych usług doradczych, z których korzysta firma.

Należy również pamiętać, że specjalistyczne usługi doradcze świadczone przez podmiot umieszczony w bazie akredytowanych IOB, odpowiadające tematycznie obszarom w niej ujętym, mogą być finansowane pod warunkiem, iż takie usługi nie mają charakteru ciągłego, nie są związane ze zwyczajnie ponoszonymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub promocyjno-reklamowe.

Nie ma zamkniętego katalogu kodów PKD, natomiast wskazany kod PKD musi być związany z działalnością doradczą. Dodatkowo akredytację mogą otrzymać tylko Instytucje Otoczenia Biznesu, zgodnie z definicją zawartą w regulaminie akredytacji.

Jest taka możliwość, jeżeli firma poza świadczeniem bieżących usług oferuje również specjalistyczne usługi doradcze i w tym obszarze przejdzie proces akredytacji. W ramach systemu SPEKTRUM finansowane usługi nie mogą mieć charakteru ciągłego, nie mogą być związane ze zwyczajnie ponoszonymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub promocyjno-reklamowe.

Przedsiębiorstwa zainteresowane ubieganiem się o grant na zakup specjalistycznej usługi doradczej (SUD) musi w pierwszej kolejności przejść obowiązkowe badanie wstępne przeprowadzone przez konsultanta Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Badanie będzie zrealizowane w formie wywiadu, który konsultant przeprowadzi telefonicznie, osobiście lub z wykorzystaniem metod komunikacji online. Przedsiębiorcy uzyskają bezpłatną informację dotyczącą analizy oraz czy kwalifikują się podmiotowo i przedmiotowo do uzyskania wsparcia. Zbadane zostaną ich podstawowe rozwojowe potrzeby i problemy. Na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych zostanie zbadane, czy potencjalny wnioskodawca spełnia kryteria dopuszczalności, tj. czy posiada status MSP (lub czy spełnia kryterium przedsiębiorstwa dotkniętego skutkami COVID-19 – dotyczy pierwszego konkursu grantowego w roku 2020). Uzyska też pomoc dotyczącą wyboru rodzaju wsparcia (schematu ścieżki pomocowej). Konsultanci zapoznają zainteresowane podmioty z bazą IOB, wskazując obszary i podobszary, w ramach których akredytowane IOB świadczą specjalistyczne usługi doradcze.

Wnioskodawca dokonuje wyboru Wykonawcy specjalistycznej usługi doradczej z bazy IOB umieszczonej na stronie internetowej www.arp.gda.pl/spektrum, kierując się jego możliwościami technicznymi oraz doświadczeniem badawczym i wdrożeniowym, a także mając na względzie racjonalny stosunek jakości usługi do oferowanej ceny. Cena specjalistycznej usługi doradczej nie może być zawyżona w stosunku do średnich cen lub stawek rynkowych i musi spełniać wymóg uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Stosunek wielkości nakładów do planowanych rezultatów będzie podlegał weryfikacji na etapie oceny wniosku o udzielenie grantu.

Konkurs kierowany jest do dwóch typów wnioskodawców planujących zakup specjalistycznych usług doradczych:

Grupa A – wnioskodawców zdefiniowanych jako podmioty poszkodowane na skutek pandemii COVID-19, spełniające kryterium spadku przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów o co najmniej 20 proc. w okresie wybranych trzech kolejnych miesięcy w 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 (wartość skumulowana). W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność od 1 stycznia 2020, porównać należy przychody z wybranych trzech miesięcy (gdzie pierwszy możliwym miesiącem przyjętym do analizy jest kwiecień) z przychodami odnotowanymi od stycznia do marca w 2020 roku.

Grupa B – wnioskodawców niespełniających powyższego kryterium.

Przedsiębiorca spełniający kryteria z grupy A ma możliwość sfinansowania specjalistycznej usługi doradczej niwelującej skutki pandemii COVID-19 – jej zakup ma na celu pomoc w wyjściu z trudności ekonomicznych, w jakich się znalazł przedsiębiorca na skutek pandemii. Usługa finansowana jest w 95 proc. wartości netto usługi, limit dofinansowania to 95 000zł.

W przypadku pozostałych specjalistycznych usług doradczych finansowanych w 50 proc. wartości netto usługi, wnioskodawca może składać wniosek o udzielenie grantu wielokrotnie w ramach konkursu do limitu dofinansowania stanowiącego równowartość kwoty 200 tys. euro (liczonego według średniego kursu NBP na dzień udzielenia pomocy – podpisania umowy o powierzenie grantu).

Zgodnie z par. 9 umowy o powierzenie grantu: „Grantobiorca zobowiązuje się składać wnioski o płatność niezwłocznie po zrealizowaniu płatności na rzecz Wykonawcy specjalistycznej usługi doradczej. Jednocześnie wniosek o płatność pośrednią/końcową musi rozliczać całość wydatków objętych daną specjalistyczną usługą doradczą. Nie dopuszcza się możliwości częściowego rozliczania wydatków objętych jedną specjalistyczną usługą doradczą”.

Jeżeli IOB wystawi faktury zaliczkowe lub częściowe, to przedsiębiorca nie będzie mógł ich zrefundować do momentu podpisania protokołu końcowego z realizacji usługi. W par. 9 ust. 1 umowy o powierzenie grantu: „Grantobiorca zobowiązuje się składać wnioski o płatność niezwłocznie po zrealizowaniu płatności na rzecz Wykonawcy specjalistycznej usługi doradczej. Jednocześnie wniosek o płatność pośrednią/końcową musi rozliczać całość wydatków objętych daną specjalistyczną usługą doradczą. Nie dopuszcza się możliwości częściowego rozliczania wydatków objętych jedną specjalistyczną usługą doradczą”.

Skip to content