Informacje ogólne
Informujemy, że w celu  poszanowania prywatności użytkowników, odwiedzających nasz portal internetowy, gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem internetowym. Wyjątkiem jest logowanie się na „ Moje konto” przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które zakładają konto/logują się, aby zarządzać swoimi danymi jako akredytowany podmiot w systemie SPEKTRUM.
Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników portalu internetowego. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią naszej Instytucji.

Mechanizm Cookies w portalu internetowym
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach portalu internetowego, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w portalu internetowym nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji, zebranych od użytkowników.
Dla naszego portalu internetowego wykorzystujemy tylko sesyjne pliki Cookies.

Logowanie na „Moje konto”
Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest logowanie się  na „Moje konto” przez Instytucje Otoczenia Biznesu.
Dane osobowe  Instytucji Otoczenia Biznesu  zbierane są w związku z realizacją Projektu „SPEKTRUM. Pomorski    System Usług Doradczych”. (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE – RODO  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D, 80-309 Gdańsk. Pozostałe  dane kontaktowe to: spektrum@arp.gda.pl  tel. 58 323 31 00;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: rodo@arp.gda.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji niniejszej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • rozliczeń finansowo-księgowych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO (tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów finansowy, podatkowych);
  • archiwizacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora);
 4. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, usług archiwizacji i  niszczenia dokumentów. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji tj. 10 lat od zakończenia realizacji projektu tj. 31.12.2023r.;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub  ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

 

Zmiana ustawień w przeglądarce
Użytkownicy Serwisów w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.
Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach.

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów