Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP) z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004441, NIP 583-000-20-02.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej rodo@arp.gda.pl lub listownie pod adresem: al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk.

Jak pozyskujemy dane?

Dane osobowe otrzymujemy od naszych klientów podczas pierwszego kontaktu biznesowego, a także później, w związku z kontaktami biznesowymi w trakcie nawiązanej współpracy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez ARP?

Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w zakresie objętym zgodami na podstawie zawartych umów lub oświadczeń w celu ich realizacji. ARP świadczy usługi zarządzania projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej, prowadzenia projektów o zaznaczeniu regionalnym, promocyjne, szkoleniowe (zamknięte i otwarte), doradztwa ogólnego, informacyjne, obsługi informacyjnej inwestora, funduszu kapitałowego oraz proinnowacyjne.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umów; w tym do:

Dane osobowe, co do zasady, przetwarzane są na podstawie zgody oraz w celu wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO), w każdym innym przypadku o przetwarzaniu danych osobowych informujemy klienta indywidualnie.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z realizacji umów.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.

Czy przekazujemy dane osobowe innym podmiotom?

Dane osobowe zbierane na potrzeby realizacji ww. celów nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem lub partnerom wspólnych przedsięwzięć na podstawie stosownych umów.

Jakie są prawa w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przekazaniem danych osobowych w celu ich przetwarzania, każdej osobie której dane dotyczą przysługują prawa:

Z powyższych uprawnień można skorzystać, gdy:

Ponadto istnieje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania danych?

Można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

Czy dane osobowe są przekazywane?

Nie dokonujemy przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyjątkiem w tej zasadzie jest uczestnictwo w niektórych misjach gospodarczych, których charakter wymusza takie działanie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych ARP przetwarza dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, ARP przechowuje dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne (w szczególności w zakresie obsługi funduszy europejskich).

Czy dane osobowe są profilowane lub przetwarzane automatycznie?

Na podstawie podanych danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji usług ARP i wiąże się z koniecznością złożenia stosownego oświadczenia (zgody) lub zawarcia umowy.